Salgsbetingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

 Innholdsfortegnelse:

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Pris
 4. Avtaleinngåelse
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett
 9. Forsinkelse og manglende levering
  Kjøpers rettigheter og frist for å melde krav
 10. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist
 11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
 12. Garanti
 13. Personopplysninger
 14. Konfliktløsning

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtale mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger:

Neeta Myrseth Parmar AS/Strikketerapi.no
Torggata 10
0181 Oslo
kundeservice@strikketerapi.no
Tlf. + 47 926 86 740
Org.nr. 916 308 345 MVA

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Prisene oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Ordrebekreftelse

Kjøper mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at bestilling er gjennomført. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestilling. Er den ikke i samsvar bes kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

5. Betaling

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelsen av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøper, eller hens representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunktet fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, ellers hens representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøper angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger andrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selger uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtale eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Varen må leveres tilbake i tilnærmet samme stand som da kjøper mottok varen, og uten at forsegling er brutt.

Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selger fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varen fra kjøper, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig.

 

Oppfyllelse

Kjøper kan fasthold kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøper taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.
Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøper har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

 

10. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangle ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selger. Reklamasjon til selger bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

  Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  Prisavslag

   Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tinges verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

   Heving

    Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

     

     

    11. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

     Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

      

     Oppfyllelse

      Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgere sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.
       

       Heving

        Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
         

         Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

          Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
           

           Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

            Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

             

             

             12. Garanti

              Garanti som gis av selger eller produsent, gir kjøper rettigheter i tillegg til de kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

               

               13. Personopplysninger

                Behandlingsansvarlig for innsamlende personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøper, eller i lovbestemte tilfelle.

                 

                 14. Konfliktløsning

                  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. Punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 400 eller www.forbrukerradet.no